ΑΡΧΙΚΗ

 


Στοιχεία  Εταιρείας

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 145917220000


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΝΑΡΗ 1 – ΚΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5.000,00 € (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ: 1. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
                                                                          2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 

Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.