ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 


Στοιχεία  Εταιρείας

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 145917220000


 
 
 
 
 
 

Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.